Provozní řád areálu SVČ [ 81.08 kB, PDF ]

 

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací města Valašské Meziříčí, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování výchovy a vzdělávání mimo vyučování.

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) zajištění zájmového vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ: 75046440, telefon: +420 571 665 402, e-mail: domecekvalmezvseznam.cz, ID datové schránky: mczk8ud.

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení vašich požadavků, dotazů či žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, telefon: +420 571 665 402, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: mczk8ud.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na středisko volného času vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.